SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Priser: Enhetspriser i tilbud forutsetter en samlet total levering. Det er ikke medregnet andre bygningsmessige arbeider enn de som er beskrevet i tilbudet.

Kontrollmåling: Det til kommer som tillegg ifølge brukt timer i vanlig timepris om noe annet ikke avtalt.
Leveringsmåte: Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes leveransen levert byggeplass på gateplan. Kran, lift, stilas og lignende er ikke medtatt og til kommer.
Leveringstid: Leveringstid regnes fra tidspunkt hvor ferdig mål/mal kan fastsettes på stedet, normalt når alle tilstøtende bygningsdeler er ferdigstilt med overflatebehandling.
Svendsen & Sønn Glass Service forbeholder seg rett til å forlenge leveringstid som følge av forhold Svendsen & Sønn Glass Service ikke har herredømme over, f. eks. forcemajeure, lockout, streik, forsinkelse i ekstern transport, forsinkelse fra leverandører, underleverandører, uventet produksjonsstans etc. Det forbeholdes også rett til endring av leveringstid ved høyt sykefravær, feil i produksjonen, bruk av reklamasjonsrett grunnet feil i produkt som også trenger fornyet bestillingen. Det gis ingen økonomisk kompensasjon ved overnevnte forhold.
Miljøavgifter: Det er i tilbud ikke medtatt miljøavgifter som ilegges av myndighetene. Dersom demonterte partier/glass inneholder PCB, klorparafiner eller andre miljøfarlige komponenter, vil alle pålagte avgifter bli fakturert oppdragsgiver.
Garantier: Svendsen & Sønn Glass Service gir ingen garanti for brekkasje eller skade på glass som oppstår etter at glassene er installert/levert. Isolerglass har 5 års garanti for kondensering. Øvrige garantier reguleres iht. Kjøpsloven og Lov om Håndverkstjenester.
Reklamasjoner: Glass er et naturprodukt og kan være beheftet med små punktfeil. Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3m avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Det henvises også til www.s-glass.no dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig, snarest, og senest 14 dager etter mangel/feil oppdages.
Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Betalingsbetingelser: 1/2 ved ordreinngang – rest beløpet 1/2 ved varens leveranse innen  7 dager, dersom ikke annet er avtalt.
Tilbudets gyldighet: Tilbudet er gyldig 1 mnd. fra d.d. dersom ikke annet er avtalt.